NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  

Zámek Světlá s.r.o.

 

Článek 1

NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA

1. Návštěvní sezóna trvá od 1. května do 31. října příslušného roku

2. Objekt zámku je v návštěvní sezóně přístupný

květen a říjen soboty, neděle 10:00 – 17:00

úterý – pátek na objednávku

červen – září úterý – neděle 10:00 – 17:00

listopad – duben pondělí – neděle na objednávku

 

3. Nádvoří zámku je mimo akce a návštěvní dobu volně přístupné veřejnosti denně od 10:00 do 17:00 a v době otevíracích hodiny kavárny.

4. Parková část zámku je volně přístupná na vlastní zodpovědnost. Děti musí být v doprovodu dospělé osoby.

 

Článek 2

ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1. Volně přístupné prostory objektu se otevírají v 10:00, pokladna v 9:45.

2. Prohlídka se koná pod vedením průvodce ve skupinách o min. počtu 2 osob a maximálním počtu 30 osob s jedním průvodcem. Výjimky povoluje majitel zámku.

3. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky, a to i mimo návštěvní dobu zámku. Pokud nebude rezervace prohlídky vedoucím skupiny 10 minut před stanovenou dobou vyzvednuta, právo na rezervaci skončí.

4. Při kulturních akcích může stanovit majitel zámku změny v organizaci provozu.

5. Kouření není povoleno v interiérech celého zámku.

 

Článek 3

VSTUPNÉ

1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu zámku se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platný pro příslušný rok a vydaný majitelem společnosti Zámek Světlá s.r.o. Cenovým výměrem jsou stanoveny i poplatky za další služby.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, na které je vyznačeno datum a čas prohlídky. Po předložení této vstupenky průvodci je návštěvník vpuštěn do objektu. Poslední prohlídka začíná v 16:00.

3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník na prohlídku včas. Nevyužité vstupenky nelze vrátit.

 

Článek 4

PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

1. Děti do 15 let mají do zámku povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří zodpovídají za dodržování návštěvního řádu.

2. Odpovědnost majitele zámku za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.

3. Vstup do zámku je na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je zakázáno opouštět vymezené trasy prohlídky v areálu zámku.

4. Návštěva oranžerie je možná v případě, že se návštěvník nebude dotýkat rostlin a stromů nebo je ničit. Pohyb v oranžerii je dovolen pouze na chodníčcích. Fotografování je dovoleno. Krmení želviček v jezírku je zakázáno. Vstup dětí je povolen pouze pod dohledem dospělých.

 

Článek 5

OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny pracovníků zámku. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Návštěvníci se zavazují dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy.

3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů s rozměrnými zavazadly a živými zvířaty.

4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a také silně znečištěným.

5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození uměleckohistorického předmětu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, nacházející se v prostorách zámku, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením, třeba i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR.

6. V prostorách zámku je filmování a fotografování za poplatek 20 Kč, které návštěvník zaplatí na pokladně zámku. V prostorách zámeckých expozic je focení zakázáno. Výjimkou jsou dětské expozice, kde je povoleno focení bez záběrů na detaily vystavených exponátů.

 

Článek 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit pouze majitel zámku.

2. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník majiteli zámku.

3. Za ztrátu zapomenutých či odložených předmětů nenese majitel zámku zodpovědnost.

4. Přání, pochvaly, stížnosti či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na pokladně zámku do knihy přání a stížností. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se přímo na majitele nebo na pověřenou osobu v kanceláři zámku.

 

Ve Světlé nad Sázavou 2. 5. 2015

 

Nahoru